Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι λειτουργίας

Τυποποιημένοι επιχειρηματικοί όροι και πληροφορίες πελατών

I. Τυποποιημένοι όροι της επιχείρησης

§1 Βασικές διατάξεις

(1) Οι ακόλουθοι όροι των επιχειρήσεων ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτετε μαζί μας ως προμηθευτής (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) μέσω της ιστοσελίδας www.premiumxl.gr. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, αποκλείεται η συμπερίληψη, εάν είναι απαραίτητο, των δικών σας όρων.

(2) Ως «καταναλωτής» κατά την έννοια των παρακάτω κανονισμών νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική πράξη η οποία, σε συντριπτική έκταση, δεν μπορεί να αποδοθεί στις εμπορικές ή ανεξάρτητες επαγγελματικές του δραστηριότητες. Ο όρος «επιχειρηματίας» αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομικά υπεύθυνη εταιρία που συνάπτει νομική συναλλαγή για την άσκηση της ανεξάρτητης επαγγελματικής ή εμπορικής του δραστηριότητας.

§2 Σύναψη της σύμβασης

(1) Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση προϊόντων.

(2) Κατά την τοποθέτηση του εν λόγω προϊόντος στην ιστοσελίδα μας, σας παρέχουμε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη μιας σύμβασης πώλησης υπό τους όρους που καθορίζονται στην περιγραφή του στοιχείου.

(3) Η συμφωνία αγοράς γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αγορών καλαθιού ως εξής:
Τα προϊόντα που προορίζονται για αγορά μεταφέρονται στο "καλάθι αγορών". Μπορείτε να επιλέξετε το καλάθι αγορών χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά στη γραμμή πλοήγησης και μπορείτε να κάνετε αλλαγές ανά πάσα στιγμή.
Μετά την κλήση της σελίδας "Checkout" και την εισαγωγή των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων και των όρων πληρωμής και αποστολής, όλες οι πληροφορίες παραγγελίας εμφανίζονται ξανά στη σελίδα σύνοψης παραγγελιών.
Εάν χρησιμοποιήσατε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (π.χ. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments) θα οδηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη σελίδα περίληψης παραγγελιών ή θα προωθηθείτε στην ιστοσελίδα της άμεσης πληρωμής.
Εάν προωθηθείτε στο σύστημα άμεσων πληρωμών, επιλέξτε και εισαγάγετε τα στοιχεία σας όπως αρμόζει. Στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στη σελίδα περίληψης παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, μπορείτε να ελέγξετε ξανά όλα τα δεδομένα, να τα αλλάξετε (το οποίο μπορεί επίσης να γίνει μέσω της λειτουργίας "πίσω" του προγράμματος περιήγησης στο Internet) ή να ακυρώσετε την συναλλαγή αγοράς.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Τοποθέτηση παραγγελίας" για την υποβολή της παραγγελίας, δηλώνετε την αποδοχή της παραγγελίας με νομικά δεσμευτικό τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η συμφωνία αγοράς.

(4) Η εκτέλεση της εντολής και η αποστολή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης γίνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με μερικώς αυτοματοποιημένο τρόπο. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε χρησιμοποιήσει είναι η σωστή και ότι η λήψη των αντίστοιχων ηλεκτρονικών μηνυμάτων είναι εγγυημένη. Συγκεκριμένα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα αντίστοιχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποκλείονται από ένα φίλτρο SPAM.

§3 Δικαίωμα διατήρησης, κατοχύρωση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

(1) Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα κράτησης μόνο εάν η εν λόγω κατάσταση αφορά απαιτήσεις που προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση.

(2) Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία μας έως ότου πληρωθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

(3) Εάν είστε επιχειρηματίας, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι όροι:

α) Διατηρούμε τα αγαθά έως ότου όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση έχουν διακανονιστεί εξ ολοκλήρου. Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας δεν μπορούν να δεσμευτούν ή να μεταφερθούν ως εγγύηση πριν από την αλλαγή της κυριότητας των εν λόγω αγαθών.

β) Μπορείτε να επαναπωλήσετε τα εμπορεύματα στο πλαίσιο μιας τακτικής συναλλαγής. Από αυτή την άποψη, παραχωρείτε σε εσάς όλες τις αξιώσεις που αντιστοιχούν στο μέγεθος του ποσού χρέωσης που σας προσφέρεται ως αποτέλεσμα της πράξης επαναπώλησης σε εμάς και αποδεχόμαστε την εκχώρηση. Επιπλέον, έχετε εξουσιοδότηση να εισπράξετε την εν λόγω απαίτηση. Ωστόσο, στο βαθμό που δεν εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις πληρωμής με διακανονισμό, διατηρούμε το δικαίωμα να παραλάβουμε την απαίτηση από εμάς.

γ) Σε περίπτωση συνδυασμού και συγχώνευσης των αγαθών που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας, αποκτάμε συνιδιοκτησία του νεοσυσταθέντος στοιχείου. Αυτή η συνιδιοκτησία αντιστοιχεί στον λόγο που υπάρχει μεταξύ της τιμολογιακής αξίας των αγαθών που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας και των άλλων μεταποιημένων αντικειμένων κατά τη στιγμή της μεταποίησης.

δ) Εάν υποβάλετε αίτημα αυτού του είδους, θα υποχρεωθούμε να αποδεσμευτούμε τους τίτλους που οφείλονται σε εμάς, στο βαθμό που η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων μας υπερβαίνει την αξίωση που θα εξασφαλιστεί κατά περισσότερο από 10%. Είμαστε υπεύθυνοι για την επιλογή των προς έκδοση χρεογράφων.

§4 Εγγύηση

(1) Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.

(2) Ως καταναλωτής, σας ζητείται να ελέγξετε αμέσως το προϊόν για πληρότητα, ορατά ελαττώματα και ζημιές στη μεταφορά μόλις παραδοθεί και γνωστοποιήσετε αμέσως τα παράπονά σας σε εμάς και την εταιρεία διανομής γραπτώς. Ακόμη και αν δεν συμμορφώνεστε με αυτό το αίτημα, δεν θα επηρεάσει τους ισχυρισμούς σας περί νομικής εγγύησης.

(3) Στο βαθμό που είστε επιχειρηματίας, η ακόλουθη διαφορά ισχύει για τους προαναφερθέντες κανονισμούς εγγύησης:

α) Εννοείται ότι τα στοιχεία που μας παρέχονται και η περιγραφή του προϊόντος που παρέχεται από τον κατασκευαστή είναι τα μόνα που αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες και την κατάσταση του εν λόγω προϊόντος. Άλλες διαφημίσεις και δηλώσεις που εκδίδονται από τον κατασκευαστή δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των ιδιοτήτων και της κατάστασης του εν λόγω προϊόντος.

β) Σε περίπτωση βλάβης των προϊόντων, θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να επισκευάσουμε τα προϊόντα ή να τα αντικαταστήσουμε. Εάν το ελάττωμα δεν αφαιρεθεί, μπορείτε να ζητήσετε μείωση της τιμής ή να to αποσύρετε από τη σύμβαση κατά την κρίση σας. Η αφαίρεση των ελαττωμάτων εφαρμόζεται μετά από μια δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετική από τις περιστάσεις, ιδίως λόγω της φύσης του αντικειμένου ή / και του ελαττώματος ή άλλων συνθηκών. Σε περίπτωση επισκευής, δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη μεταβίβαση του αντικειμένου σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης, εφόσον η μεταφορά δεν αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη χρήση του αντικειμένου.

γ) Η περίοδος εγγύησης ανέρχεται σε δύο χρόνια μετά την παράδοση του προϊόντος. Η μείωση του χρονικού ορίου δεν ισχύει:

- στις αποζημιώσεις που οφείλονται κατά βαρύνουσα ευθύνη σε εμάς, οι οποίες προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, το άκρο ή την υγεία και για άλλες ζημίες που προκλήθηκαν από σκόπιμη πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.
- κατά το μέτρο που έχουμε αποκρύψει σκόπιμα το ελάττωμα ή αποδέχτηκε μια εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων.
- σε εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για κτίριο σύμφωνα με τις συνήθεις οδηγίες χρήσεως και των οποίων τα ελαττώματα προκλήθηκαν από αυτό ·
- για αξιώσεις από το νόμιμο δικαίωμα προσφυγής, τις οποίες έχετε κατά της εταιρείας σας σε σχέση με δικαιώματα εγγύησης.

§5 Επιλογή του νόμου, τόπος εκπλήρωσης, δικαιοδοσία

(1) Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο για τους πελάτες, αν δεν έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της προστασίας που διασφαλίζεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία βρίσκεται η συνήθης κατοικία του αντίστοιχου πελάτη (αρχή της αμφιβολίας).

(2) Αν δεν είστε καταναλωτής, αλλά επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή θεσμικό οργανισμό δημοσίου δικαίου, ο τόπος επιχειρηματικής μας δραστηριότητας είναι ο τόπος δικαιοδοσίας καθώς και ο τόπος εκπλήρωσης για όλες τις υπηρεσίες που ακολουθούν από τις επιχειρηματικές σχέσεις που υπάρχουν μαζί μας. Ο ίδιος όρος ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες δεν συνδέεστε με γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή στην ΕΕ, καθώς και σε περιπτώσεις όπου ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος συνήθους διαμονής δεν είναι γνωστός κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας . Αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα προσφυγής στο δικαστήριο που συνδέεται με άλλο τόπο δικαιοδοσίας.

(3) Οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών είναι ρητά ανεφάρμοστες.

_______________________________________________________________________________________

2 Πληροφορίες πελατών

1. Ταυτότητα του πωλητή

Η.Τ. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Γερμανία
Τηλέφωνο: 49-0541-977657-01
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία μπορεί να εξεταστεί στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.

Είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον του συμβουλίου διαιτησίας των καταναλωτών.

Πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης

Τα τεχνικά βήματα που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης, το ίδιο το συμβόλαιο και τα δικαιώματα διόρθωσης εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς "σύναψη της σύμβασης" με τους συνήθεις όρους της επιχείρησής μας (μέρος Ι).

3. Συμβατική γλώσσα, εξοικονομώντας το κείμενο της σύμβασης

3.1 Η γλώσσα των συμβάσεων είναι η ελληνική.

3.2 Το πλήρες κείμενο της σύμβασης δεν σώζεται μαζί μας. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος – καλαθιού αγορών, τα δεδομένα της σύμβασης μπορούν να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας από εμάς, τα στοιχεία παραγγελιών, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και οι τυποποιημένοι όροι της επιχείρησης, αποστέλλονται εκ νέου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4 Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή / και των υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στο αντίστοιχο απόσπασμα.

5. Τιμές και ρυθμίσεις πληρωμής

5.1 Οι τιμές που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές αντιπροσωπεύουν τις συνολικές τιμές, όπως και τα έξοδα αποστολής. Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων φόρων.

5.2 Τα έξοδα αποστολής που πραγματοποιούνται δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στην ιστοσελίδα μας ή στο αντίστοιχο απόσπασμα, εμφανίζονται ξεχωριστά κατά την πορεία της συναλλαγής παραγγελίας και πρέπει επιπλέον να σας βαρύνουν, εφόσον δεν επιβεβαιώνεται η δωρεάν παράδοση.

5.3 Εάν η παράδοση πραγματοποιείται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επιβαρυνθεί με αδικαιολόγητα έξοδα, όπως φόρους ή τέλη μεταφοράς χρημάτων (τέλη μεταφοράς ή συναλλάγματος που χρεώνουν οι τράπεζες), τα οποία πρέπει να πληρώσετε εσείς. Πρέπει επίσης να αναλάβετε τα έξοδα που προκύπτουν από τις μεταφορές χρημάτων σε περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά η πληρωμή ξεκινάει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.4 Οι μέθοδοι πληρωμής που είναι διαθέσιμοι εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί στην ιστοσελίδα μας ή αποκαλύπτονται στην αντίστοιχη προσφορά.

5.5 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά για τις αντίστοιχες μεθόδους πληρωμής, οι απαιτήσεις πληρωμής που προκύπτουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί γίνονται πληρωτέες αμέσως.

Συνθήκες παράδοσης

6.1 Οι όροι παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης και οι υπάρχοντες περιορισμοί της προσφοράς, αν υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί στην ιστοσελίδα μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

6.2 Εάν είστε καταναλωτής, ο καθένας από αυτούς ρυθμίζεται από το νόμο: Ο κίνδυνος το αντικείμενο να καταστραφεί ή να υποβαθμιστεί κατά τη διάρκεια της αποστολής κατά τη στιγμή της παράδοσης, ανεξάρτητα από το αν η εταιρία μεταφοράς είναι ασφαλισμένη ή όχι. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εάν έχετε αναθέσει ανεξάρτητα σε εταιρεία μεταφορών που δεν έχει καθοριστεί από εμάς ή από άτομο που άλλως έχει οριστεί για να εκτελέσει τη μεταφορά.

Εάν είστε επιχειρηματίας, η παράδοση και η αποστολή πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη.

7. Νόμιμο δικαίωμα εγγύησης

Η ευθύνη για ελαττώματα διέπεται από τις διατάξεις της "Εγγύησης" στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεών μας (Μέρος I).

Αυτά τα στοιχεία SBT και τα στοιχεία πελατών δημιουργήθηκαν από δικηγόρους ειδικευμένους στο δίκαιο πληροφορικής που εργάζονται για το Händlerbund και ελέγχονται διαρκώς για νομική συμμόρφωση. Η Händlerbund Management AG εγγυάται τη νομική ασφάλεια των κειμένων και αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση έκδοσης προειδοποιήσεων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Εγγραφείτε στο newsletter μας και θα λάβετε κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ!
Με την εγγραφή στο newsletter του Premiumxl θα είστε οι πρώτοι που θα μαθαίνουν για τις νεότερες προσφορές μας.
Κουπόνι: